Μενού Κλείσιμο

ΡΗΓΜΑΤΑ

60. Καθρέπτης Αγριλιάς 

Λίγο μετά το ύψος του οικισμού Αγριλιά επί του επαρχιακού δρόμου προς Ξερόκαμπο, παρατηρείται η κατοπτρική επιφάνεια (καθρέπτης) πλαγιο-κανονικού ρήγματος πάνω στην οποία διακρίνονται και χαρακτηριστικές γραμμές προστριβής, λόγω τις ολίσθησης και τριβής μεταξύ των πετρωμάτων. Την επιφάνεια αποκάλυψαν τα έργα διαμόρφωσης των πρανών του δρόμου.

61. Καθρέπτης Χαμαίτουλου 

Λίγο έξω από τον οικισμό Χαμαίτουλο επί του επαρχιακού δρόμου προς Ξερόκαμπο, παρατηρείται η κατοπτρική επιφάνεια (καθρέπτης) πλαγιο-κανονικού ρήγματος πάνω στην οποία διακρίνονται και χαρακτηριστικές γραμμές προστριβής, λόγω τις ολίσθησης και τριβής μεταξύ των πετρωμάτων. Την επιφάνεια αποκάλυψαν τα έργα διαμόρφωσης των πρανών του δρόμου.

62. Ρήγμα της Λάστρου 

63. Τεκτονική Τάφρος Μπέμπονα