Πετρώματα μειόκαινου (Mm – Ms)

Πετρώματα μειόκαινου

Σχηματισμός Σκοπή
Ηλικία: κάτω – μέσο τορτόνιο (περίπου 11,608 – 10,154 εκ χρόνια πριν από σήμερα).

Περιλαμβάνει καλά στρωμένα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα ρηχής θάλασσας κυρίως απολιθωματοφόρους ψαμμίτες διασταυρούμενης στρώσης, λεπτομερη κροκαλοπαγή και μερικά στρώματα λεπτόκοκκου υλικού.
Οι διακριτοί κλάστες (κόκκοι) αποτελούνται ως επί το πλήστον από κροκάλες των ασβεστολίθων της Τρίπολης.

Στην περιοχή του γεωπάρκου, οι περισσότερο χαρακτηριστικές εμφανίσεις βρίσκονται στο βόρειο τμήμα και κυρίως εντός του φαράγγιου της Μονής Τοπλού και στην περιοχή περιμετρικά του λόφου Μαύρο Μουρί.
Σχηματισμός Καστρί
Ηλικία: μέσο – άνω τορτόνιο (περίπου 10,154 – 8,70 εκ χρόνια πριν από σήμερα).

Περιλαμβάνει χερσογενή καλά στρωμένα κοκκινωπά χονδρομερή κροκαλοπαγή με αμμώδη συνδετική μάζα, ψαμμίτες και παρεμβολές από λεπτομερέστερα (ιλυώδη ή αργιλώδη) κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα. Η ακολουθία είναι ετερογενής και οι εναλλαγές είναι ακανόνιστες με μεταβαλλόμενο πάχος από θέση σε θέση. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα κροκαλοπαγή, αυτά χαρακτηρίζονται από κόκκινο χρώμα και περιέχουν πολύχρωμες κροκάλες από τα πετρώματα της ενότητας Φυλλιτών – Χαλαζιτών, καθώς επίσης και κροκάλες από τους ασβεστόλιθους και τον φλύσχη της ενότητας Τρίπολης.

Χαρακτηριστικές εμφανίσεις της σειράς αυτής παρατηρούνται στον λόφο Καστρί στην παραλία της Χιώνα, καθώς και στην παραλία Μπονταλάκι.

Σχηματισμός Παλαιόκαστρο
Ηλικία: κάτω – μέσο Μεσσήνιο (περίπου 7,246 – 6,608 εκ χρόνια πριν από σήμερα).

Περιλαμβάνει ανοιχτόχρωμους λευκοκίτρινους παχυστρωματώδεις έως άστρωτους απολιθωματοφόρους υφαλώδεις ασβεστόλιθους με μερικές ενδιαστρώσεις κλαστικών και μαργαϊκών στρωμάτων κατά μήκος της βάσης. Κυριαρχούν τα κοράλλια και τα εχινόδερμα Clypeaster.

Τυπική εμφάνιση των ασβεστολίθων αυτών παρατηρείται βορείως της παραλίας Καρούμες, εντός του φαραγγιού της Κάτω Ζάκρου και βορειοδυτικά του φαραγγιού της Μονής Τοπλού.